Informacja RODO

Informacja o danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, związanych z działalnością dystrybucyjną artykułów spożywczych, deweloperską oraz związaną z windykacją wierzytelności jest Negresko Hurtownia Lodów, Mrożonek i Artykułów Spożywczych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000086897, NIP 2910059824, REGON 450689177, ul. Bellottiego 5/58, 01-022 Warszawa
 2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartymi umowami sprzedaży, umowami przedwstępnymi oraz umowami cesji wierzytelności, umowami najmu i dzierżawy i innymi zobowiązaniami cywilno-prawnymi. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest realizacja umów.
 3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym. Wymóg ustawowy podania danych osobowych wynika z charakteru wymienionych umów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umów (np. wystawienie faktur, dochodzenia i egzekucji roszczeń, dokonania rozliczeń księgowych i podatkowych).
 4. Administrator informuje o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych, a także prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
 5. Administrator informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczeń objętych umową, do czasu przedawnienia roszczeń, jak również dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym podatkowego.
 6. Administrator informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
 • Firmom księgowym współpracującym z Administratorem,
 • Prawnikom współpracującym z Administratorem,
 • Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury Administratora, w tym obsługującym monitoring i systemy geonawigacji,
 • Firmom kurierskim i pocztowym
 • Firmom prowadzącym obsługę kadrową i płacową,
 • Firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne i audytowe,
 • Podmiotom wykonującym działalność płatniczą w przypadku zwrotów na Pani/Pana rzecz.
 • Firmom handlowym, producentom współpracującym z Administratorem.
 1. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.